PROTEQTA

Bygg­ar­bets­miljö i fokus

Våra tjänster

Pro­teqta är er pålit­liga partner för att säker­ställa en säker och häl­sosam arbets­miljö på era bygg­platser. Vi spe­ci­a­li­serar oss på sys­te­ma­tiskt bygg­ar­bets­mil­jö­ar­bete och erbjuder tjänster som bygg­ar­bets­mil­jö­sam­ord­nare BAS‑U, bestäl­la­re­stöd i arbets­mil­jöfrågor samt bygg­ar­bets­mil­jö­sam­ord­nare för pla­ne­ring och pro­jek­te­ring (BAS‑P).

Bygg­ar­bets­mil­jö­sam­ord­nare BAS‑U

Bygg­ar­bets­mil­jö­sam­ord­nare BAS‑U

Pro­teqta kan överta det totala arbets­mil­jö­an­svaret och bedriva sys­te­ma­tiskt bygg­ar­bets­mil­jö­ar­bete som BAS‑U i egen regi åt bygg­herren. 

Bestäl­la­re­stöd i arbets­mil­jöfrågor

Bestäl­la­re­stöd i arbets­mil­jöfrågor

Vi fun­gerar som bestäl­la­rens stöd för arbets­mil­jöfrågor i bygg­pro­jekt. 

Byggarbetsmiljö­samordnare för Pla­ne­ring och Pro­jek­te­ring (Bas‑P)

Byggarbetsmiljö­samordnare för Pla­ne­ring och Pro­jek­te­ring (Bas‑P)

Vår Bas‑P sam­ordnar olika pro­jek­törer under pla­ne­ringen och pro­jek­te­ringen för att mini­mera arbets­mil­jö­risker under bygg- och bruks­skedet.

Kun­durval

Intres­serad av våra tjänster? Kon­takta oss!

Vi är här för att svara på dina frågor och erbjuda skräd­dar­sydda lös­ningar för att säker­ställa en trygg och häl­sosam arbets­miljö på dina bygg­platser. Använd for­mu­läret nedan eller ring oss direkt på 08–604 66 66. Vi ser fram emot att höra från dig!

Sinan Atwan. Kontakta mig för hjälp med er arbetsmiljö.

Sinan Atwan
BAS‑U/P — Affärs­om­rå­des­chef
sinan@proteqta.se
08–604 66 66